Technische voorschriften

 

ES-TRIN en binnenschipcertificaten

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt sinds 2015 door het Comité CESNI regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd. In deze standaard staan uniforme technische voorschriften die tot doel hebben de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. De standaard is beschikbaar in vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands). De voorschriften, die vroeger vervat waren in de Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR), zijn nu in geharmoniseerde vorm ondergebracht in ES-TRIN. Deze standaard bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen. Voor bepaalde categorieën schepen, zoals passagiersschepen en containerschepen, zijn er specifieke bepalingen. De standaard legt ook het model vast van het binnenschipcertificaat. Om de toepassing van de technische standaard te vergemakkelijken bevat de standaard bovendien een hoofdstuk met instructies.

In het regelgevingskader van de EU en de CCR wordt verwezen naar ES-TRIN (respectievelijk in Richtlijn (EU) 2016/1629 en in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn). De Donaucommissie heeft in 2017 besloten in haar internationale aanbevelingen het gebruik van de standaard aan te raden. De Internationale Commissie voor het Sava-bekken is eveneens voornemens om in haar wettelijk kader een verwijzing naar de standaard op te nemen. Kortom, ES-TRIN vormt nu de kern en basis voor de technische voorschriften voor binnenschepen in Europa. Alle inspanningen die nodig waren om dit tot stand te brengen, hebben bijgedragen aan een betere governance op Europees vlak.

Ter herinnering: een schip dat vaart op de Rijn of op andere waterwegen in de EU moet hetzij over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken of over een Certificaat van onderzoek. Deze binnenschipcertificaten worden beide afgegeven door de daarvoor bevoegde nationale autoriteiten (Commissies van deskundigen). De certificaten bevestigen dat het schip volledig voldoet aan de technische vereisten (met name die in ES-TRIN). Ook hier gaat het erom door deze technische vereisten een hoog veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en, in het kielzog daarvan, ook de personen aan boord en het milieu te beschermen.

Lijst van de Commissies van deskundigen voor de afgifte van de binnenschipcertificaten

Specifieke website voor de lijsten van apparatuur en bedrijven

ES-TRIN bevat bepalingen voor de goedkeuring van apparatuur en uitrustingen of de erkenning van installatiebedrijven en technische diensten. Dergelijke goedkeuringen en erkenningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten op grond van ES-TRIN en het bijbehorende regelgevende kader (te weten het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) of Richtlijn (EU) 2016/1629).

CESNI heeft de website listes.cesni.eu ingesteld met de volgende doelstellingen:

  • de leden in staat te stellen informatie uit te wisselen over de goedkeuringen en erkenningen die op nationaal niveau worden verleend
  • het publiek te informeren over goedgekeurde uitrustingen of erkende installatiebedrijven en
  • het werk van de Commissies van deskundigen en de handhavende autoriteiten vereenvoudigen.

Deze website bevat bovendien informatie bestemd voor het publiek over de Commissies van deskundigen en de bevoegde autoriteiten op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Gegevensbank voor de toepassing van de technische voorschriften voor binnenschepen

De gegevensbank estrin-faq.cesni.eu bevat vragen, opmerkingen en interpretaties waarvoor de Werkgroep voor technische voorschriften (CESNI/PT) een in overleg overeengekomen antwoord of conclusie heeft geformuleerd. Deze gegevens zijn het resultaat van de concrete toepassing van de technische voorschriften van ES-TRIN (of voorgaande teksten).

Toelichtingen bij de wijzigingen in de nieuwe editie van ES-TRIN

CESNI publiceert toelichtingen waarin wordt uitgelegd waarom in de nieuwe versie van ES-TRIN wijzigingen werden aangebracht, wat de alternatieven geweest zouden zijn en de consequenties daarvan.

Wijzigingen die in ES-TRIN 2017/1 werden aangebracht
EN FR DE NL
Wijzigingen die in ES-TRIN 2019/1 werden aangebracht
EN FR DE NL

Vaak gestelde vragen (FAQ) over de toepassing van ES-TRIN en de NRMM-verordening met betrekking tot aan boord van binnenschepen gemonteerde motoren

CESNI heeft samen met EUROMOT een FAQ-document opgesteld om iedereen in de binnenvaart te helpen de eisen te begrijpen en te interpreteren die gelden voor motoren in het licht van ES-TRIN en de NRMM-Verordening (niet voor de weg bestemde mobiele machines).
EN FR DE NL (Editie oktober 2020)

Richtsnoeren voor de procedure om NRE-motoren en vergelijkbare motoren zoals vrachtwagenmotoren (EURO VI) te mariniseren en vast te stellen of de inbouw van dergelijke motoren in binnenschepen toelaatbaar is

CESNI heeft bovendien richtsnoeren opgesteld om de administratieve procedure voor de toelating en de inbouw van gemariniseerde motoren (NRE en EURO VI) in binnenschepen, in het kader van Verordening (EU) 2016/1628 en ES-TRIN, te verduidelijken.
EN FR DE NL

Toelichting voor mogelijke afwijkingen van de technische voorschriften van ES-TRIN voor traditionele vaartuigen

ES-TRIN bevat ook voorschriften voor traditionele vaartuigen. Om ondersteuning te bieden bij de implementatie daarvan heeft CESNI een toelichting opgesteld waarin stap voor stap wordt uitgelegd in hoeverre het mogelijk is voor deze vaartuigen af te wijken van de technische vereisten.
EN FR DE NL

Informatieblad standaardformulier onderzoeksrapport scheepshuid

Er moet een rapport worden opgesteld met betrekking tot de meting en beoordeling van de conditie van de scheepshuid en appendages. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier “Model onderzoeksrapport scheepsromp” of een gelijkwaardig rapportageformulier. Dit model bevat een minimumlijst van gegevens die vereist zijn voor het onderzoeksrapport over de scheepsromp, maar het is niet verplicht gebruik te maken van dit formulier.

PDF
EN FR DE NL
EXCEL
EN FR DE NL

Informatieblad over de procedure voor ontheffingen en gelijkwaardigheden van de technische voorschriften van ES-TRIN voor specifieke vaartuigen

Het secretariaat van CESNI ontvangt regelmatig verzoeken om meer informatie over de procedure om een ontheffing aan te vragen om af te mogen wijken van technische voorschriften. Om te zorgen voor een transparante en volledige informatie, rekening houdend met de wettelijke kaders van zowel de EU als de CCR, heeft CESNI besloten een brochure op zijn website te publiceren. De beschreven procedure maakt het mogelijk ervaring op te doen met pilotprojecten (bijvoorbeeld voor alternatieve brandstoffen) en ondersteunt actief de innovatie en vergroening van de vloot.
EN FR DE NL

Niet-officiële vertalingen van ES-TRIN

De werktalen van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) zijn het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De authentieke tekst van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt in deze talen gepubliceerd op de website van CESNI.

De onderstaande tekst is afkomstig van de vertaaldiensten van de Europese Commissie, maar vormt geen authentieke tekst van ES-TRIN. CESNI, en daarmee de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), is niet aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertalingen.

ES-TRIN 2017/1
BG CZ HR HU IT LT PL RO SK

De niet-officiële vertaling van ES-TRIN in het Russisch is beschikbaar op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). Noch CESNI, noch de CCR, noch de VN/ECE zijn aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertaling.

ES-TRIN 2017/1
RU

ES-TRIN 2019/1
RU

Oekraïne heeft de niet-officiële Oekraïense vertaling van ES-TRIN verstrekt met de steun van de EU in het kader van het project voor technische bijstand “Promotion of transport development of the Dnipro River”. CESNI noch de CCR kan aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door eventuele onnauwkeurigheden, fouten of tekortkomingen in deze niet-officiële vertaling.

ES-TRIN 2019/1
UA

Studie – Evaluatie van de energiebehoefte van binnenschepen aan de hand van energie-efficiëntie-indexen

De werkgroep CESNI/PT heeft in juni 2020 besloten de evaluatiestudie te publiceren die door de Duitse delegatie is uitgevoerd in het kader van de taak PT-26 van het werkprogramma van CESNI voor de periode 2019-2021. Hiermee wordt niet vooruitgelopen op beleidsontwikkelingen van nationale of internationale regelgevende instanties.
EN DE